Обяви

На 18.07.2024 г. от 10.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от

Проф. д-р Николай Цветанов Марков на тема:

" Породата Вагиу бъдеще и перспективи в България ", съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност

„Професор” в професионално направление 6.3. „Животновъдство”, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаване”.

 

 

 

На 19 . 06 .202 4 г. от 10.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от

доц. д-р Георги Георгиев Попски на тема

" УСТОЙЧИВО СЛИВОПРОИЗВОДСТВО В ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ ", съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност 

„Доцент” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност ”Овощарство”.

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление: ш. 6.1 Растениевъдство

Научна специалност: „Фуражно производство, ливадарство“

Кандидати:

гл. асистент д-р Минко Николов Илиев

Жури:

Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова Рецензии
Доц. д-р Атанас Веселинов Севов Рецензии
Проф. д-р Анелия Илиева Кътова Становища
Проф. д-р Вилиана Маринова Василева Становища
Проф. д-р Диян Петков Георгиев Становища
Проф. д-р Танко Пеев Колев Становища
Доц. д-р Ценка Жекова Желязкова Становища

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян 

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“

Професионално направление: ш. 6.3 Животновъдство

Научна специалност: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и

биотехника на размножаването“

Кандидати:

доц. д-р Николай Цветанов Марков:

Резюмета

Приноси

Проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева Рецензии
Проф. д-р Йовка Митева Попова Рецензии
Проф. дсн Радослав Иванов Славов Рецензии
Проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска Становища
Проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова Становища
Проф. д-р Митко Тодоров Лалев Становища
Доц. д-р Пенко Найденов Зунев Становища

Институт по планинско животновъдство и земеделие гр.Троян

ПРОДАВА:

Мъжки ярета от породата „Българска бяла млечна“

Цена: 9,60лв./кг. с ДДС

Тел.: 0878 898 584

 

27-ма научна конференция с международно участие се проведе в Института по планинско животновъдство и земеделие, Троян

В Институтът по планинско животновъдство и земеделие, Троян, който е част от структурата на Селскостопанска Академия, се проведе 27-та международна научна конференция „ЕкоМаунтин 2024“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“. Проведеният на 16 и 17 май форум се организира под патронажа на Министъра на земеделието и храните и на Председателя на Селскостопанска академия. Официалното откриване беше на 16 май от 10 ч. с гости проф. д-р Виолета Божанова – председател на Селскостопанска академия, д-р Деница Динчева – директор на дирекция "Животновъдство" към Министерството на земеделието и храните, проф. д-р Диян Георгиев – декан на Аграрния Факултет към Тракийския университет, Стара Загора, чуждестранни гости от Китай, Сърбия, Чехия, Молдова, Украйна и Турция, както и колеги от университети, научни институти, научни центрове и опитни станции от България. Проф. д-р Виолета Божанова откри официално конференцията и поздрави домакините и участниците. В първият ден на форума бяха изнесени 3 пленарни доклада от чуждестранните ни гости и конференцията продължи по програмата.

Темите, които бяха обсъдени тази година са разделени в 5 направления: „Животновъдство”, „Фуражно производство, ливадарство”, „Трайни насаждения”, „Общо земеделие” и новото ни направление „Преработка на растениевъдна и животновъдна продукция”. Като за двата дни на конференцията бяха представени и дискутирани общо 41доклада и 183 броя постери.

DSC0064555555555

konf 111konf 22222konf 33333konf 44444

 

В рамките на конференцията бе подписан договор за двустранно сътрудничество между Институтът по планинско животновъдство и земеделие, Троян и Черкаската експериментална станция по биоресурси към Националната академия за аграрни науки на Р. Украйна.

 konf 555555

 

 

reklama uchasnici

 

В Т О Р О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Организират
27-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин
2024“
на тема
„Екологични проблеми
на планинското земеделие“
която ще се състои на 16-17 май 2024 г. в ИПЖЗ - Троян

Download

 

ИПЖЗ - Троян 

Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Научна специалност:  „Овощарство“

Жури:

Рецензии

 1. Проф. д-р Аргир Тодоров Живондов
 2. Проф. д-р Валентин Илиев Личев
 3. Становища
 4. Проф. д-р Заря Василева Ранкова
 5. Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов
 6. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов
 7. Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова
 8. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова

 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 15 от 20.02.2024 г.

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София,

обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално

направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Дати:

Начална дата: 20.02.2024

Крайна дата: 20.04.2024

Дата на публикуване във вестник: 20.02.2024

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в

професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Развъждане на

селскостопонските животни, биология и биотехника на размножаването“ – със срок 2 месеца

от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560. 1447

23 февруари 2024 г.

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ (земеделие) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г.

 

1. – Институтът по планинско животновъд-
ство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент в професио-
нално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Фуражно производство, ливадар-
ство“ – със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30,
тел. 02/8127560.
1241

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 12 от 09.02.2024 г.


2. – Институтът по планинско животновъд-
ство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Фуражно производство, ли-
вадарство“ – със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30,
тел. 02/8127560.
1242

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 12 от 09.02.2024 г.

 

 

 viber image 2024 01 26 14 55 40 265viber image 2024 01 26 14 55 40 447viber image 2024 01 26 14 55 40 835

                                                                                                                                                                        

На 25.01.2024г. беше подписан традиционният КТД между Директора на ИПЖЗ – Троян проф. д-р Диян Георгиев и Председателя на ФНСЗ при ИПЖЗ – Троян доц. д-р Николай Марков. В новия КТД са засегнати нови финансови и социални придобивки. Отношенията работодател и синдикат са на изключително добро равнище в последните години.

                                                                                                                               

Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян

ПРОДАВА:

 • Мъжки агнета, 20-25 кг., на цена 9,60 лв./кг.

Телефон за контакт: 0878/898584

 

 

О Б Я В Я В А:

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство,  научна специалност "Овощарство" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г.

Дати:

Начална дата: 19.12.2023

Крайна дата: 19.02.2024

Дата на публикуване във вестник: 19.12.2023

 

О Б Я В Я В А:
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна
собственост, за срок от 3 (три) години, на 1 (един) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 1 (един) брой самопродаваща машина
за кафе (вендинг автомат) 

                Обявление                    Тръжна документация

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Изучаване на сливови сортове от вида Prinus domestica L. подходящи за биологично производство", разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Силвена Грозева Тодорова за придобиване на ОНС „доктор“ по докторска програма „Овощарство”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.09.2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала ИПЖЗ, Троян.

 

Проф. д-р Заря Василева Ранкова Рецензии
Проф. д-р Валентин Илиев Личев Рецензии
Проф. д-р Мариана Йорданова Иванова Становища
Проф. д-р Боряна Минчева Стефанова Становища
Доц. д-р Антон Иванов Йорданов Становища

Автореферат

 

Селскостопанска академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение

- държавна поръчка) за учебната 2023/2024 г. по следните акредитирани докторски програми:

ИПЖЗ, Троян

Овощарство

Фуражно производство, ливадарство

Говедовъдство и биволовъдство

Овцевъдство и козевъдство

 

На 25.08.2023 г. от 10.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция

от доц. д-р Теодора Михова- Чавдарова на тема "ПРОУЧВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ ОТ ПЛОДОВОЛЕКАРСТВЕНИТЕ

КУЛТУРИ - ЯПОНСКА ДЮЛЯ (Chaenomeles sp. Lindl.), ОБЛЕПИХА (Hippophae rhamnoides L.) И ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ

ОВОЩНИ ВИДОВЕ" , съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност

„Доцент” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност ”Овощарство”.

 

На 24.08.2023 г. от 11.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция

от доц. д-р Цветелина Маргаритова Димитрова- Христова  на тема „Химичен и мастнокиселинен състав на мляко и млечни

продукти получени от различни видове животни”, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност

„доцент” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти“ 

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

14.06.2023 - 14.07.2023

Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии

Научна специалност: „Технология на млякото и млечните продукти“.

Кандидат: гл. ас. д-р Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова

Научно жури:

 

Председател: Проф. д-р Илиана Борисова Начева

Членове:

 1.  

   

                    1. Проф. дтн инж. Албена Стоянова Стоянова Рецензии
                    2.Доц. д-р Красимир Георгиев Димов Рецензии
                    3. Проф. д-р Илиана Борисова Начева Становища
                    4.Проф. дн Галин Йорданов Иванов Становища
                    5. Проф. д-р инж. Николай Димитров Пенов Становища
                    6. Доц. д-р Мария Дончева Донева-Николова Становища
                    7.Доц. д-р Петя Маринова Методиева Становища

 

       Материали на кандидата:

       Резюмета на научните публикации

       Приноси

 

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

02.06.2023 - 02.07.2023

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Научна специалност: „Овощарство ”

Кандидат: гл. ас. д-р Теодора Милкова Михова-Чавдарова

Научно жури:

 

Председател: Проф. д-р Боряна Минчева Стефанова

Членове:

 1.  

                   1.Проф. д-р Боряна Минчева Стефанова Рецензии
                   2.Проф. д-р Валентин Илиев Личев Рецензии
                   3.Проф. д-р Веселин Александров Арнаудов Становища
                   4.Проф. д-р Димчо Захариев Иванов Становища
                   5.Доц. д-р Мария Дончева Донева - Николова Становища
                   6.Доц. д-р Станимир Божидаров Енчев Становища
                   7.Доц. д-р Антон Иванов Йорданов Становища

   

 

Материали на кандидата:

Резюмета на научните публикации

Приноси

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Описание:

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство,  научна специалност "Овощарство" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.

Дати:


Начална дата: 24.02.2023
Крайна дата: 24.04.2023
Дата на публикуване във вестник: 24.02.2023

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.

Дати:


Начална дата: 10.02.2023
Крайна дата: 10.04.2023
Дата на публикуване във вестник: 10.02.2023  

 

Звено:

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Описание:

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.

Дати:


Начална дата: 10.02.2023
Крайна дата: 10.04.2023
Дата на публикуване във вестник: 10.02.2023

 

09.01.2023 г. На 16.01.2023 г. от 10.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от проф. д-р Боряна Стефанова на тема "ПРИОРИТЕТИ НА УСТОЙЧИВОТО ОВОЩАРСТВО В ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ" , съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност ”Овощарство”.

 

 

14.12.2022 г. На 20.12.2022 г. от 10.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от проф. д-р Мария Георгиева на тема „Дребноплодни овощни видове – различни подходи за размножаване”, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност ”Овощарство”.

 

 

14.12.2022 г. На 20.12.2022 г. от 11.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от проф. д-р Диян Георгиев на тема „Усъвършенстване на технологии за отглеждане при някои овощни видове”, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност ”Овощарство”.


КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ – ТРОЯН

 

Програма на доц. д-р Диян Георгиев

Програма на доц. д-р Боряна Стефанова

 

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Научна специалност: „Овощарство”

 

Резюмета доц. д-р Боряна Минчева Стефанова

Приноси доц. д-р Боряна Минчева Стефанова

 

Рецензии

Проф. д-р Аргир Тодоров Живондов

Проф. д-р Заря Василева Ранкова

Проф. д-р Валентин Илиев Личев

Становища

Проф. д-р Николай Димитров Панайотов
Проф д-р Боряна Георгиева Чуркова
Доц. д-р Сава Георгиев Табаков
Доц. д-р Антон Иванов Йорданов

 

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Научна специалност:  „Овощарство”

 

Резюмета  доц. д-р Мария Тодорова Георгиева

Приноси доц. д-р Мария Тодорова Георгиева

 

Жури:

Рецензии

 1. Проф. д-р Валентин Илиев Личев
 2. Проф. д-р Мирослав Найденов Иванов
 3. Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова
 4. Становища
 5. Проф д-р Иван Дянков Пачев
 6. Проф. дн Стефан Иванов Гандев
 7. Доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров
 8. Доц. д-р Сава Георгиев Табаков

 

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство

Научна специалност:  „Овощарство”

 

Резюмета доц. д-р Диян Петков Георгиев

Приноси доц. д-р Диян Петков Георгиев

 

Жури:

Рецензии

 1. Проф д-р Иван Дянков Пачев
 2. Проф. д-р Валентин Илиев Личев
 3. Проф. д-р инж. Николай Димитров Пенов
 4. Становища
 5. Проф. дн Стефан Иванов Гандев
 6. Доц. д-р Димитър Кирилов Сотиров
 7. Доц. д-р Ирина Николова Станева
 8. Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова

 

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

10.06.2022 - 10.08.2022

Звено:

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Описание:

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската

академия – София, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност професор

в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373,ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 43 от 10.06.2022 г.

Дати:


Начална дата: 10.06.2022
Крайна дата: 10.08.2022
Дата на публикуване във вестник: 10.06.2022

 

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

10.06.2022 - 11.08.2022

Звено:

Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Описание:

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската

академия, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, със срок 2 месеца от

обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 43 от 10.06.2022 г.

Дати:


Начална дата: 10.06.2022
Крайна дата: 11.08.2022
Дата на публикуване във вестник: 10.06.2022

           

Проект: „Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“ с договор № ДН 16/1 от 11.12.2017 г. към Фонд “Научни изследвания“

Базова организация: Университет по хранителни технологии - Пловдив

Партньорски организации:

 1. Агробиоинститут – София, Селскостопанска академия
 2. Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, Селскостопанска академия

Ръководител на научния екип на проекта: проф. дтн Атанас Павловчлен-коренспондент на Българската академия на науките, член-коренспондент на Саксонската академия на науките

Членове на научния колектив от ИПЖЗ Троян:

1. Доц. д-р Мария Георгиева – отдел „Планинско овощарство“

2. Доц. д-р Диян Георгиев - отдел „Планинско овощарство“

3. ас. д-р Деница Христова – отдел „Планинско овощарство“

 

Анотация

Естествено разпространените червена (V. vitis-idaea L.) и черна (V. myrtillus L.) боровинки в България намират широко приложение в медицината, козметиката, хранителната и фармацевтичната индустрия, което ги прави икономически значими представители на българската флора. Екстракти от двата вида боровинки се предлагат на пазара под формата на препарати за лечение на офталмологични заболявания, нарушения на кръвоносните съдове, инфекции на уринарния и храносмилателния тракт. Листата на боровинките традиционно се използват в народната медицина за лечение на диабет. Наличните генетични ресурси от диви боровинки в България, проведените научни изследвания у нас и в чужбина, свързани с тези видове са значими по своята всеобхватност и определят актуалността на предлагания научен проект.

 

Цел

     Основната цел на настоящия проект е разработването на рационална био-базирана платформа за запазване и използване  на генетичните ресурси от диви черни и червени боровинки в България.

Специфични цели са:

1. Разработване на биореактор - базирани алгоритми за in vitro размножаване на черни и червени боровинки;

2. Изучаване и разбиране на вариациите в метаболизма и ДНК при различните условия на размножаване – in vivo, in vitro и ex vitro и връзката им с биологичната активност;

3) Развитие на интегриран подход за използване и запазване на генетичните ресурси от диви боровинки в България, който да е база за създаване в бъдеще на технологични матрици за размножаването на елитни растителни линии, и следващото им интродуциране в естествените им местообитания.

Хипотезата, стояща в основата на създаването на нашата научна концепция се базира на разбирането, че разработването на рационална и устойчива платформа за успешното запазване и използване на генетичните ресурси на ценните представители на българската флора е възможно само вследствие на мултидисциплинарни научни изследвания, интегриращи познанията на водещите учени в България. Интегрирането на ОМИКС подхода с иновативни биотехнологични решения е рационалният подход за постигането на поставените цели. Конкретно в случая съчетаването на модерното биоинженерство на растителните in vitro системи с метаболомиката и анализа на ДНК вариациите ще са в основата на разработването на био-базирана платформа за запазване и рационално използване на генетичните ресурси от диви черни и червени боровинки в България. Успешното прилагане на биореакторните системи за размножение в съчетание с голям набор от методи за контрол на получените растения по отношение на стабилност, идентичност и съдържание на биоактивни вещества ще открие уникална възможност за утвърждаване на технология за съхранение на диви растителни видове, каквато до сега не е разработена. Новите знания, получени от реализирането на настоящия проект, както и разработването на нови подходи в растителната биотехнология ще са в основата на следващо създаване на технологични матрици, базирани на биоректорното култивиране, и осигуряващи размножаването на елитни растителни линии, и следващото им интродуциране в естествените за боровинките местообитания.

Извършени дейности и постигнати резултати през първия етап от научен проект „Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“ с договор № ДН 16/1 от 11.12.2017 г. към Фонд “Научни изследвания“:

 1. На база анализ на вътре-популационните вариации са селектирани растителни индивиди от двата изследвани вида, показали най-висок биосинтетичен потенциал по отношение на вторични метаболити с висока антиоксидантна активност;
 2. Адаптиран е стерилизационният протокол за експланти от червени и черни боровинки. Получени са in vitro култури от червена и черна боровинка за нуждите на проекта;
 3. За пръв път е приложен подход със статистическа оптимизация на среди за микроразмножаване на растителни видове при in vitro условия. Оптимизиран е съставът на хранителните среди за in vitro размножаване и вкореняване на червена и черна боровинки;
 4. Адаптирани са към условията за биореакторно култивиране in vitro култури от червена и черна боровинка;
 5. Адаптирани са протоколите за анализ на антиоксидантната активност. Анализирана е антиоксидантната активност на интактни растения от естествените местообитания на червена ичерна боровинка. Анализирана е антиоксидантната активност на новополучените инвитро растения червена и черна боровинка;
 6. Оптимизирани са екстракционните алгоритми и GC/MS и HPLC методите за метаболитно профилиране;
 7. Определен е метаболитния профил на изходните растения и получените от тях инвитро култури;
 8. Валидирани са екстракционните алгоритми за ДНК, съгласно препоръките на производителите на екстракционните китове. Доказано е качеството и добивът на екстрахираната ДНК.

Извършени дейности и постигнати резултати през втория етап от научен проект „Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“ с договор № ДН 16/1 от 11.12.2017 г. към Фонд “Научни изследвания“:

 1. Оптимизирани са условията на отглеждане и успешно са адаптирани in vitro получени и биореакторно култивирани растения от черни и червени диви боровинки в култивационно съоръжение.
 2. Разработена е ефективна система за адаптация на представители от род Vaccinium при ex vitro условия в култивационно съоръжение. Диви черни и червени боровинки размножени чрез in vitro технология и биореакторно култивирани са интродуцирани в естествените местообитания в няколко парцела в района на Пампорово

 

 

Научни публикации по проекта:

- в списания с импакт фактор (ИФ)

1. Radka Vrancheva, Ivan Ivanov, Ilian Badjakov, Ivayla Dincheva, Vasil Georgiev, Atanas Pavlov. Intrapopulation variation of polyphenolic compounds with antioxidant potential in Bulgarian bilberry (Vaccinium myrtillus L.). Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. 2020, in press. IF(2018) 0.321.

- в други издания

2. Radka Vrancheva, Ivan Ivanov, Ilian Badjakov, Ivayla Dincheva, Vasil Georgiev, Atanas Pavlov. Optimization of polyphenols extraction process with antioxidant properties from wild Vaccinium myrtillus L. (bilberry) and Vaccinium vitis-idaea L. (lingonberry) leaves. Food Science and Applied Biotechnology.in press. 2020  

- в монографии

3. Ilian Badjakov, Vasil Georgiev, Maria Georgieva, Ivayla Dincheva, Radka Vrancheva, Ivan Ivanov, Diyan Georgiev, Denitsa Hristova, Violeta Kondakova, Atanas Pavlov. Bioreactor Technology for In Vitro Berry Plant Cultivation. In: Ramawat K., Ekiert H., Goyal S. (eds) Plant Cell and Tissue Differentiation and Secondary Metabolites. Reference Series in Phytochemistry. Springer, Cham. 2020. Online ISBN 978-3-030-11253-0. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-11253-0_18-1

Участия в научни форуми, на които са представени резултати от проекта.

 1. Radka Vrancheva, Ivan Ivanov, Ilian Badjakov, Ivayla Dincheva, Vasil Georgiev, Atanas Pavlov. Optimization of polyphenols extraction process with antioxidant properties from wild bilberry and lingonberry leaves. 66-th Scientivic Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology” - 2019, October 11-12, 2019, UFT, Plovdiv, Bulgaria.
 2. Ivan Ivanov, Radka Vrancheva, Ilian Badjakov, Ivayla Dincheva, Vasil Georgiev, Atanas Pavlov. Intrаpopulation variations of polyphenols compounds with antioxidants potentials of bulgarian wild growing populations from bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) 3-rd International Conference on Bio-antioxidants (BIO-ANTIOXIDANTS 2019), 17–21 September 2019, Nessebar, Bulgaria.
 3. Иван Иванов, Радка Вранчева, Васил Георгиев, Атанас Павлов. Биологчно активни вещества от листа на дива червена и черна боровинка. Дванадесета национална научно-практическа конференция с международно участие “Иновации в Хранително-Вкусовата промишленост – проблеми и перспективи”, 30 Октомври 2019, УХТ, Пловдив.
 4. Георгиева М., Д. Георгиев, Д. Христова, В. Кондакова, И. Баджаков, А. Павлов, (2020), Влияние на различни концентрации цитокинини /zeatin и 2- iP/ върху in vitro размножаване на диви боровинки, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 23 (3), 204-217, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online).

http://www.rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_23-3_part_2_2020.pdf

 

 1. Баджаков И., И. Динчева, В. Кондакова, И. Иванов, Р. Вранчева, В. Георгиев, М. Георгиева, Д. Георгиев, А. Павлов, Оценка на генетичното разнообразие сред диви ягодоплодни видове чрез RAPD маркери, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (2021), No 6, 414-427, ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online).  

https://jmabonline.com/en/article/oM9qxvhQuHKIYt6WBpmp

 

 

О Б Я В Я В А:

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на сграда
с идентификатор 02448.139.4.1 със застроена площ от 179 кв.м., находяща се в ПИ с
идентификатор 02448.139.4, с.Балканец, общ.Троян.
 Обявление                    Тръжна документация

О Б Я В Я В А:

 публичен търг за отдаване под наем, засрок от 10 (десет) години, на 3 (три) броя
селскостопански сгради, за ползване по предназначение, разположени в п.и. с идентификатор:
43952.502.209 по КККР на град Ловеч, община Ловеч, Северна индустриална зона.
Обявление                    Тръжна документация


 

Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия

 

 

За девета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) застава зад благотворителна кауза, посредством своя луксозен календар за предстоящата 2022-а година. В последния ден на ноември той бе представен пред отбрана публика в литературен клуб „Перото” в столицата.

Тази година каузата е посветена на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и на идеята за устойчиво развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване на българските сортове плодове и зеленчуци. Именно тази нелека задача е част от Плана за устойчивост и един от 17-те стълба за устойчивост на Обединените нации, фокусиран върху географско биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и вредата върху природата от използването на пестициди.

 

 

 

Снимки от представянето на Новият благотворителен календар на Fibank за 2022 г. в подкрепа на Българската федерация по художествена гимнастика и на Селскостопанска Академия може да видите тук:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BGRGfederation&set=a.6383432171727574

Всички средства от продажбите на календара ще бъдат дарени на Българската федерация по художествена гимнастика и на СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, с цел подпомагане на тяхната дейност. Календарът е наличен във всички клонове и офиси на Fibank от 6 декември и е с цена 10 лв. Той е отпечатан на 100% рециклирана хартия без съдържание на елементарен хлор, без тежки метали и с неутрално pH в унисон с дългосрочния ангажимент на банката към обществено отговорни устойчиви практики.

 Повече за събитието може да прочетете на в сайта на БГНЕС :

 

https://bgnes.bg/news/fibank-predstavi-novia-si-blagotvoritelen-kalendar-s-s-zlatnite-momicheta-na-b-lgaria/

 

 

Защита на дисертационен труд

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Поведение на in vitro  малинови растения, отглеждани при  in vivo условия”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Станислава Михайлова Атанасова, за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Овощарство”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към ИПЖЗ, Троян.

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 19.11.2021 г. от 10.00 часа., чрез платформата ZOOM.

 

Линк за достъп:

 

https://us02web.zoom.us/j/83780371475?pwd=elkzYWYrT28rc2lrYllWSEJRbE1Gdz09

 

Жури:

 

 1. Проф. д-р Иван Дянков Пачев
 2. Доц. д-р Деница Димитрова Сербезова
 3. Доц. д-р Светла Димитрова Янчева
 4. Доц. д-р Боряна Минчева Стефанова
 5. Доц. д-р Сава Георгиев Табаков

 

Автореферат BG

 

Автореферат EN

 

03.08.2021 г. На 13.08.2021 г. от 13:00 часа в Зала 2 на Институт по планинско животновъдство и земеделие-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от доц. д-р Татяна Иванова Божанска на тема: „Алтернативни методи за регулиране продуктивността и качеството на фураж от бобови и житни ливадни култури“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“.

 

13.04.2021 г.

ПРОЦЕДУРА за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност: “ Фуражно производство и ливадарство ”

НАУЧНО ЖУРИ:

Проф. д-р Вилиана Маринова Василева - Рецензия bg en

Проф. д-р Христофор Кирчев Кирчев - Рецензия

Проф. дн Дияна Лилова Светлева - Становище

Проф. д-р Александър Тодоров Матев - Становище

Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова - Становище

Доц. д-р Станимир Божидаров Енчев - Становище

Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев - Становище

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Татяна Иванова Божанска

Резюмета

Авторска справка за приносите

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на селскостопанска

сграда-сеновал, за ползване по предназначение, разположена в п.и. с идентификатор: 72309.24.42 по КККР на с.Терзийско,

община Троян.

 

Обявление       Тръжна документация

 

 

О Б Я В Я В А:

08.01.2021 г. Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Начална и крайна дата за подаване на документи: 08.01.2021 -08.03.2021

Справки и документи – в ЦA на СCA

София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

 

О Б Я В Я В А:
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна
собственост, за срок от 3 (три) години, на 1 (един) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 1 (един) брой самопродаваща машина
за кафе (вендинг автомат) 

 

                Обявление                    Тръжна документация

 

О Б Я В Я В А:

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на ведомствено жилище - самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 73198.501.221.1.3 (Апартамент №3) по КККР на град Троян, област Ловеч, с площ от 56,11 кв.м., находящ се в град Троян, област Ловеч, ул.“Васил Левски“ №281, вх.А, ет.2.

 

Обявление   Тръжна документация

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2020/2021 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен и един задочен;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен и един задочен

Необходими документи: заявление; автобиография; нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (с приложението) или удостоверение за признато висше образование степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Такса за кандидатстване – 30,00 лв.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. За контакти тел.: 02/8127560.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник, бр. 69/04.08.2020 г.

 

 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, две
помещения (офис), за ползване по предназначение, находящи се на 4-ти етаж в административната сграда на ИПЖЗ-Троян, с
идентификатор: 73198.501.217.2, разположена в п.и. с идентификатор: 73198.501.217 по КККР на град Троян, област  Ловеч.

 

Обявление         Тръжна документация

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на селскостопанска сграда-
сеновал, за ползване по предназначение, разположена в п.и. сидентификатор: 35290.77.36 по КККР на с.Калейца, община
Троян.

 

Обявление         Тръжна документация

 

 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на недвижим имот –
обособена част от сграда с идентификатор № 23947.42.1.5, с полезна площ от 116,00 кв.м., находяща се в град Дряново,
обл.Габрово.

 

Обявление         Тръжна документация

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 50 от 02.06.2020 г.

 

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Продуктивни и морфологични характеристики на овце от Средностаропланинската и Копривщенската породи в процеса на поддържаща селекция", разработен от докторант задочна форма на обучение Мариана Илиева Маркова за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Овцевъдство и козевъдство”, професионално направление ш. 6.3. Животновъдство, към ИПЖЗ -Троян.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.06.2020 г. от 11.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ - Троян.

 
 
TРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаванепод наем, за срок от 5 (пет) години, на Гаражи (3 броя)
находящи се в сграда с идентификатор: 73198.501.221.1 по КККР на град Троян, област Ловеч, разположена в п.и. с
идентификатор 73198.501.221, с административен адрес: град Троян, област Ловеч, ул.“Васил Левски“ №281
 
 
 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Продуктивни и морфологични характеристики на овце от Средностаропланинската и Копривщенската породи в процеса на поддържаща селекция", разработен от докторант задочна форма на обучение Мариана Илиева Маркова за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Овцевъдство и козевъдство”, професионално направление ш. 6.3. Животновъдство, към ИПЖЗ -Троян.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.04.2020 г. от 11.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ - Троян.

 

Рецензии:

Рецензия проф. дсн Илия Минков Димитров

Рецензия доц. д-р Пенко Найденов Зунев

Становища:

Становище проф. дсн Радослав Иванов Славов

Становище доц. д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева

Станoвище доц. д-р Иван Цочев Иванов

 

Автореферат

 
 

ИПЖЗ Троян продава агнета Романовска порода .

 

 
19.11.2019 г.

 

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Актуализиране на някои елементи от технологията за производство на сливови плодове”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Деница Данева Христова, за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Овощарство”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към ИПЖЗ, Троян.

Рецензии:

1. Чл. кор.проф. дтн инж. Атанас Иванов Павлов

2. Проф. д-р Валентина Бончева Божкова

Становища:

3. Проф. д-р Николай Димитров Пенов 

4. Проф. д-р Валентин Илиев Личев 

5. Проф. дн Стефан Иванов Гандев

Автореферат BG

Автореферат EN

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2019 г. от 11.00 часа в      заседателната зала на Института по овощарство, Пловдив.

 

 

Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”


Тема: „Влияние на някои иновативни органични торове, приложими за агроекологично плодопроизводство при сливовия сорт Стенлей“

 

по докторска програма "Овощарство"
Професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство"

 

Кандидат: Мариан Петров Пашев

 

Рецензии:
Проф. д-р  Аргир Тодоров Живондов - рецензия
 Доц. д-р  Диян Петков Георгиев - рецензия

 

Становища:
 Доц. д-р  Николина Тодорова Маринова - становище
 Проф. д-р. д-р Марияна Йорданова Иванова  - становище
 Проф. д-р Валентин Илиев Личев - становище

Автореферат

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската

академия – София, обявява конкурс за заемане

на

академичната длъжност главен асистент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти“ – със срок 2 месеца

от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560. 7507

Обявата е публикувана в ДВ бр. 79 от 08.10.2019 г

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване
под наем, за срок от 5 (пет) години, на обособени части (5 броя)
от п.и. с идентификатор: 73198.501.217 по КККР на град Троян,

 област Ловеч, всяка от които с площ от 18,36 кв., за поставяне
на гаражни клетки

 

                                                                                                                             ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ      ОБЯВЛЕНИЕ

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство” – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Справки и документи – ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска 30, тел. 02/8127560

Обявата е публикувана в ДВ бр. 63 от 9.08.2019 г.

 

 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем, за срок от 5 (пет) години, на п.и. с идентификатор:

73198.7.4 по КККР на град Троян, за ползване по

предназначение.

 

 ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

   ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем, за срок от 2 (две) години, на подвижна мандра, за

ползване по предназначение, собственост на ИПЖЗ-Троян.

 

 

 
 
 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем, за срок от 10 (десет) години, на селскостопанска

сграда.

 

                                                                                                         ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Покана за публична академична лекция

На 08.02.2019г. от 13.00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян, доц. д-р Светослава Стойчева ще изнесе публична академична лекция на тема „Аспекти от поведението на млечни породи кози“.

 

 

Покана за публична академична лекция

На 08.02.2019г. от 14.00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян, доц. д-р Николай Марков ще изнесе публична академична лекция на тема „Дерматоглифна характеристика на носното огледало при млечни породи говеда“.

 

О Б Я В Я В А:

 

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на обособени части (5 броя)

 

Download

 

17.01.2019 г. Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян обявява конкурс по Национална програма "Млади учени и постдокторанти". В срок от 17.01.2019 г. до 21.01.2019 г. кандидатите да подадат в деловодството на Института следните документи:

1. Автобиография

2. Мотивационно писмо

3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“

4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка)

5. Списък на проекти

6. Списък на доклади и постери

7. Очаквани резултати.

Комисия, назначена от Директора на ИПЖЗ-Троян, ще оцени кандидатите по обективни показатели, включени в картата за оценка, ще ги класира по низходящ ред, и ще направи предложение до Председателя на ССА.

 

 

Покана за публична академична лекция
 
Покана за публична академична лекция На 03.01.2019г. от 10,00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян,
доц. д-р Цветомира Банчева ще изнесе публична академична лекция на тема:
„Възможности за контролиране на полово цикличната дейност при овце“

 

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

25. 09. 2018 г.

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: „Говедовъдство и биволовъдство“

Кандидат: Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Гаджев

Научно жури:

 

Председател: Проф. дсн Марин Методиев Тодоров – пенсионер, Троян – рецензия

Членове:

 1. 1.Проф. дн Живка Илиева Герговска – ТрУ, Стара Загора -рецензия
 2. 2.Проф. дсн Видьо Стоянов Видев – пенсионер, Стара Загора – становище
 3. 3.Доц. д-р Йорданка Илиева Йорданова – ЗИ, Шумен - становище
 4. 4.Проф. д-р Йовка Митева Попова – ЗИ, Стара Загора– становище
 5. 5.Доц. д-р Красимира Иванова Лиджи – ИЖН, Костинброд – становище
 6. 6.Проф.дн Светлин Генов Танчев – ТрУ, Стара Загора – становище

 

Материали на кандидата:

Резюмета на научните публикации

Приноси

 

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“

18. 09. 2018 г.

 

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: „Говедовъдство и биволовъдство“

Кандидат: Гл. ас. д-р Николай Цветанов Марков

Научно жури:

Председател: Проф. дсн Марин Методиев Тодоров – пенсионер, Троян – рецензия

Членове:

 1.         1.Проф. д-р Васил Стоименов Николов – Аграрен университет, Пловдив – рецензия
 2.         2.Проф. д-р Вергиния Малинова Гайдарска – ИЖН, Костинброд – становище
 3.         3.Проф. д-р Петко Илиев Петков – ТрУ, Стара Загора – становище
 4.         4.Проф. дсн Видьо Стоянов Видев – пенсионер, Стара Загора –становище
 5.         5.Доц. д-р Румен Йовчев Калев – НЦЗ, Търговище – становище
 6.         6.Доц. д-р Жеко Петков Жеков – пенсионер, Стара Загора – становище

 

Материали на кандидата:

Резюмета на научните публикации

Приноси

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, за срок от 2 (две) години, на 1 (един) кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 1 (един) брой самопродаваща машина за кафе (вендинг автом

 

 

 Обява           Тръжна документация 

 

 
Повторен търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обявление       Тръжна документация           Протокол

 

 


Процедура за Доцент


Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".

Професионално направление: 6.3. Животновъдство

Научна специалност:   "Овцевъдство и козевъдство" 

Кандидат: гл. ас. д-р Светослава Тодорова Енева - Стойчева


Научно жури:

 

Проф. дсн Йордан Атанасов Алексиев - рецензия

Проф. д-р Петя Колева Славова - рецензия

Доц. д-р Герчо Ваньов Герчев - становище

Доц. д-р Таня Стефанова Иванова - становище

Доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова - становище

Проф. д-р Емилия Тоскова Райчева - становище

Проф. д-р Стайка Станева Лалева - становище

 

Материали на кандидата: 


Резюмета
Приноси

  

 Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”


Тема: „Влияние на торенето върху продуктивността , състава и качеството на естествени тревостои в района на Централна Стара планина“
по докторска програма "Фуражно производство, ливадарство"
Професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство"

Кандидат: МИНКО НИКЛОЛОВ ИЛИЕВ

 

Рецензии:
Проф. дн Димитър Христов Павлов - рецензия
Доц. д-р Мария Стойкова Видева - рецензия

Становища:
Проф.д-р Цветослав Николов Миховски - становище
Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова - становище
Доц.д-р Ценка Жекова Желязкова - становище
 
Автореферат
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.06.2018г. от 10.30 часа в заседателна зала №2 на Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян.    

 

Програми на кандидати за директори на ИПЖЗ-Троян

 

  Програма ИПЖЗ доц. Диян Георгиев                                                

  Програма ИПЖЗ доц. Петко Минков

 

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обява      Тръжна документация  Образец 1    Образец 2  Протокол

 

 

 

 

 


 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Говедовъдство  и биволовъдство“, за нуждите на НЦЖЗ - гр. Смолян  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: в ИПЖЗ – Троян, 5600, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент”, в професионално направление 6.3. Животновъдство, по научните специалности „Овцевъдство и козевъдство” – един, „Говедовъдство и биволовъдство” – един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.


 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност Главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство” – един и в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“ – един със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600, Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

 

 

 ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Селскостопанска академия София  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен докторант;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен докторант и един задочен докторант;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен докторант и един задочен докторант

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 67 от  18.08.2017 г

                                                                                                                              Държавен вестник

 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса: един за заемане на академичната длъжност Професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство. Ливадарство” и един за заемане на академичната длъжност „Доцент“ –в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

  

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

 

Тръжна документация       Търг 1    Заповед 57

                                                            

                                                                                                Повторен търг         Заповед 69

 


 

ИПЖЗ - Троян предлага

обезвирусен посaдъчен материал

от различни сортове

малини, къпини, арония, високохрастовидни американски боровинки и червени боровинки