Обяви

 

Повторен търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обявление       Тръжна документация           Протокол

 

  Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”


Тема: „Влияние на торенето върху продуктивността , състава и качеството на естествени тревостои в района на Централна Стара планина“
по докторска програма "Фуражно производство, ливадарство"
Професионално направление: ш. 6.1.“Растениевъдство"

Кандидат: МИНКО НИКЛОЛОВ ИЛИЕВ

 

Рецензии:
Проф. дн Димитър Христов Павлов - рецензия
Доц. д-р Мария Стойкова Видева - рецензия

Становища:
Проф.д-р Цветослав Николов Миховски - становище
Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова - становище
Доц.д-р Ценка Жекова Желязкова - становище
 
Автореферат
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.06.2018г. от 10.30 часа в заседателна зала №2 на Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян.    

 

Програми на кандидати за директори на ИПЖЗ-Троян

  Програма ИПЖЗ доц. Диян Георгиев                                                

  Програма ИПЖЗ доц. Петко Минков

 

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обява      Тръжна документация  Образец 1    Образец 2  Протокол

 

 

 

 

 


 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Говедовъдство  и биволовъдство“, за нуждите на НЦЖЗ - гр. Смолян  със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: в ИПЖЗ – Троян, 5600, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент”, в професионално направление 6.3. Животновъдство, по научните специалности „Овцевъдство и козевъдство” – един, „Говедовъдство и биволовъдство” – един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.


 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност Главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство” – един и в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“ – един със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600, Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

 

 

 ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Селскостопанска академия София  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен докторант;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен докторант и един задочен докторант;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен докторант и един задочен докторант

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 67 от  18.08.2017 г

                                                                                                                              Държавен вестник

 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса: един за заемане на академичната длъжност Професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство. Ливадарство” и един за заемане на академичната длъжност „Доцент“ –в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

  

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

 

Тръжна документация       Търг 1    Заповед 57

                                                            

                                                                                                Повторен търг         Заповед 69

 


 

ИПЖЗ - Троян предлага

обезвирусен посaдъчен материал

от различни сортове

малини, къпини, арония, високохрастовидни американски боровинки и червени боровинки