Обяви

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

                                                                                                      

Заповед         Обява      Тръжна документация  Образец 1    Образец 2

 

 

 

 

 


ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност Главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство” – един и в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство, ливадарство“ – един със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600, Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

 На 13.12.2017 г. от 10.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от проф.   д-р Димитър Кръстев Митев, на тема „ПРИРОДА НА ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ НЯКОИ ИЗКУСТВЕНИ ТРЕВОСТОИ”, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност ”Фуражно производство, ливадарство”.


 

 

На 12.12.2017 г. от 10.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от проф. д-р Цветослав Миховски на тема „Многогодишни фуражни бобови треви”, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност ”Фуражно производство, ливадарство”.

 

 

 

На 11.12.2017 г. от 11.00 часа в заседателна зала №2 на ИПЖЗ-Троян ще бъде изнесена публична академична лекция от Проф. д-р Боряна Чуркова на тема „Теоретични решения при производство на звездан за фураж и семена”, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност ”Фуражно производство, ливадарство”.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   5.12.2017 г.

 

Конкурс за доцент


Конкурс за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност – Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването обявен в ДВ бр. 57 от 14.07.2017 г.


Кандидати:
Гл. ас. д-р Цветомира Петкова Банчева  (Публикувани материали на 22.11.2017 г.)


Автобиография
Цитирания
Приноси


Резюмета на публикациите

Научно жури: Заповед ССА


Заповед второ заседание
Проф. дн Радослав Иванов Славов - рецензия
Доц. д-р Георги Бонев Георгиев - рецензия
Проф. д-р Васил Стоименов Николов - становище
Проф. д-р Стайка Станева Лалева - становище
Доц. д-р Станимир Георгиев Димитров - становище
Доц. д-р Таня Стефанова Иванова - становище
Доц. д-р Никола Тодоров Методиев - становище
Материалите са качени на 22.11.2017 г.

 

 

 

 ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

Селскостопанска академия София  обявява конкурси за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017-2018 г.по следните акредитирани докторски програми:

•    Овощарство – един редовен докторант;

•    Фуражно производство, ливадарство – един редовен докторант и един задочен докторант;

•    Овцевъдство и козевъдство – един редовен докторант и един задочен докторант

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 67 от  18.08.2017 г

                                                                                                                              Държавен вестник

 

 

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява два конкурса: един за заемане на академичната длъжност Професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Фуражно производство. Ливадарство” и един за заемане на академичната длъжност „Доцент“ –в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

  

 


 

 

Търг с явно наддаване

за отдаване под наем

 

Тръжна документация       Търг 1    Заповед 57

                                                            

                                                                                                Повторен търг         Заповед 69

 


 

ИПЖЗ - Троян предлага

обезвирусен посaдъчен материал

от различни сортове

малини, къпини, арония, високохрастовидни американски боровинки и червени боровинки