ОБЯВА

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност Главен асистент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство” – един, със срок два месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в института, 5600 Троян, ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.

 

eea granst logo small  

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие и Общински педагогически център - гр. Троян спечелиха финансиран от Европейско икономическо пространство проект на тема „Повишаване на екологичната култура на ученици от община Троян – EcoEdu“

 

Повече информация може да намерите в прикачения файл

 Създаване на учебно-опитни полета

 снимка1      снимка2      снимка3     снимка4       снимка5