Публична защита на дисертация на тема:

Характеризиране на генетични ресурси от японска дюля (Chaenomeles sp.)”

разработена от Теодора Милкова Михова-Чавдарова,от отдел ''Планинско овощарство и опазване на планинските екосистеми'' при ИПЖЗ Троян,  докторант на самостоятелна подготовка към ИПЖЗ, Троян по докторска програма „Овощарство”, професионално направление ш. 6.1. „Растениевъдство”, за присъждане на ОНС „ДОКТОР”.

 Председател на научното жури:

доц. д-р Диян Георгиев

 Научен ръководител:

доц. д-р Виолета Кондакова

 Рецензенти:

проф. д-р Христина Петкова Динкова

доц. д-р Светла Димитрова Янчева

 Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.04.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ИПЖЗ Троян.

Материалите по защитата са публикувани на интернет-страницата на Селскостопанска академия, гр. София.

Автореферат

Становища :

доц. д-р Диян Георгиев   доц. д-р Виолета Кондакова      доц. д-р Иван Цветков

 

 

eea granst logo small  

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие и Общински педагогически център - гр. Троян спечелиха финансиран от Европейско икономическо пространство проект на тема „Повишаване на екологичната култура на ученици от община Троян – EcoEdu“

 

Повече информация може да намерите в прикачения файл